Lego, Mischlego, großes interessantes Konvolut, 04